Zásady ochrany osobných údajov

V rámci tohto dokumentu si Vás dovoľujeme oboznámiť so všetkými dôležitými informáciami, ktoré sa týkajú spracovania osobných údajov pri prevádzkovaní obchodov s elektronikou ETA, a to ako kamenných obchodov, tak internetového obchodu (e-shopu) prevádzkovaného na internetových stránkach https://eshop.eta.sk/.

Prevádzkovateľom obchodov ETA, vrátane internetového obchodu www.eshop.eta.sk a zároveň správcom a spracovateľom osobných údajov je spoločnosť ELEKTROSPED, a. s.,  IČ 35 765 038, so sídlom Diaľničná cesta 6015/12A, 903 01 Senec, (ďalej len „ELEKTROSPED“).

Nižšie nájdete odpovede predovšetkým na nasledujúce otázky.

  • Na koho sa môžete obrátiť v záležitostiach súvisiacich so spracovávaním osobných údajov?
  • Za akým účelom spracováva ELEKTROSPED osobné údaje?
  • Aké osobné údaje ELEKTROSPED spracováva a aké má k tomu oprávnenie?
  • Odkiaľ ELEKTROSPED získava osobné údaje?
  • Komu ELEKTROSPED osobné údaje ďalej odovzdáva?
  • Ako sa dozviete, že ELEKTROSPED spracováva Vaše osobné údaje a aké práva vo veci ochrany osobných údajov môžete uplatniť?

Spoločnosť ELEKTROSPED pristupuje zodpovedne k spracovávaniu osobných údajov a predovšetkým dbá na ich zabezpečenie, a to všetko v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.


1. Na koho sa môžete obrátiť v záležitostiach súvisiacich so spracovávaním osobných údajov?

V prvom rade sa vždy môžete obrátiť priamo na spoločnosť ELEKTROSPED, ktorá je správcom osobných údajov, ktoré spracováva v súvislosti so svojim podnikaním, predovšetkým teda s prevádzkovaním kamenných obchodov ETA a internetového obchodu https://eshop.eta.sk/.

Doručovacia adresa: ELEKTROSPED, a.s., IČ 35765038, Diaľničná cesta 6015/12A, 903 01 Senec

E-mail: gdpr@eta.sk

Všetky kontaktné údaje nájdete na internetových stránkach https://eshop.eta.sk/.


2. Má spoločnosť ELEKTROSPED poverenca na ochranu osobných údajov?

Áno, spoločnosť ELEKTROSPED menovala poverenca na ochranu osobných údajov.

Poverenca môžete kontaktovať na e-mailovej adrese gdpr@eta.sk.


3. Za akým účelom spracovávame osobné údaje?

3.1          Osobné údaje spracovávame za tým účelom, aby sme Vám mohli poskytnúť naše služby.

Aby sme s Vami mohli uzavrieť kúpnu zmluvu, tzn. aby ste mohli nakúpiť na našom e-shope https://eshop.eta.sk/, potrebujeme spravidla poznať Vaše identifikačné a kontaktné údaje. Na tento účel nepotrebujeme Váš súhlas so spracovaním týchto osobných údajov; zákonným dôvodom je v tomto prípade plnenie zmluvy (a prípadne prijatie opatrenia pred uzavretím zmluvy).

Vaše osobné údaje spracovávame aj pre potreby ďalšieho plnenia vyplývajúceho z nami poskytnutých služieb. Predovšetkým ide o prípady, kedy dochádza k vráteniu či reklamácii tovaru.

3.2          Osobné údaje spracovávame aj za účelom marketingu.

Vo väčšine týchto prípadov potrebujeme na takéto spracovanie Váš súhlas. Pokiaľ nám Váš súhlas udelíte, môžeme sa na Vás obrátiť, predovšetkým prostredníctvom emailu, s ponukou našich služieb. Svoj súhlas s takýmto spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať.

Ďalším typickým príkladom takéhoto spracovania osobných údajov je registrácia zákazníka v rámci internetových stránok https://eshop.eta.sk/, kedy registrovaným zákazníkom poskytujeme rôzne výhody a informujeme o zaujímavých akciách a ponukách. K tomuto spracovaniu potrebujeme Váš súhlas.

Vaše osobné údaje spracovávame aj za účelom splnenia marketingových akcií, vyhodnotenia, ukončenia, doručenia prípadnej výhry a pod. Na takéto spracovávanie osobných údajov nepotrebujeme Váš súhlas, pretože bez spracovania osobných údajov nie je možné akciu naplniť. Osobné údaje budú spracovávané len v priebehu konania marketingovej akcie.

3.3          Zákazníkom, ktorým sme poskytli naše služby, teda ktorým sme na e-shope https://eshop.eta.sk/ predali tovar, môžeme zaslať na ich e-mail obchodné oznámenie (napr. vo forme newsletteru).

Na to nepotrebujeme Váš súhlas, pretože ide o oprávnený záujem spoločnosti ELEKTROSPED poskytnúť svojim zákazníkom ďalšie služby. Samozrejme však nechceme nikoho obťažovať, ak si to nebude priať. Zasielanie obchodných oznámení je možné zrušiť jediným kliknutím na odkaz nachádzajúci sa na konci takéhoto oznámenia.

Takýmto spôsobom budú Vaše osobné údaje spracovávané 3 roky.

3.4          Zaujíma nás Váš názor na náš internetový obchod a na služby, ktoré poskytujeme.

Z tohto dôvodu sme sa dohovorili s prevádzkovateľom služby heureka.sk, aby pre nás zaistil nezávislé vyhodnotenie Vašej skúsenosti k uskutočnenej objednávke na https://eshop.eta.sk/. Ak k tomu udelíte Váš súhlas, odošleme informácie o Vami zakúpenom tovar spolu s Vašou e-mailovou adresou službe heureka.sk. Následne Vám bude zaslaný dotazník ohľadom Vašej spokojnosti s uskutočneným nákupom na https://eshop.eta.sk/.

Pre rovnaký účel a obdobným spôsobom využívame tiež služieb spoločnosti CustomerGauge (Directness BV), Van Diemenstraat 182b, 1013 CP Amsterdam, Holandsko. Tejto spoločnosti odovzdávame Vaše osobné v nadväznosti na uskutočnený obchod. Vaše osobné údaje odovzdávame v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo a emailová adresa. K tomuto spracovaniu nepotrebujeme Váš súhlas. Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade tri roky.

3.5          Za účelom skvalitňovania našich služieb alebo pre prípad budúceho sporu nahrávame telefonické hovory v rámci nášho zákazníckeho centra. Tieto nahrávky sú uchovávané 6 mesiacov a potom sú likvidované. Rovnaký čas je uchovávaná aj online chat komunikácia. V prípade, že ide o infolinku spoločnosti BNP Paribas Cardif Poisťovna, a.s., je telefónny hovor uchovávaný 5 rokov.

3.6          Sme oprávnení spracovávať Vaše osobné údaje za účelom ochrany našich práv a oprávnených záujmov, typicky v prípade akéhokoľvek sporu. V tomto prípade teda nepotrebujeme k spracovaniu osobných údajov Váš súhlas.

3.7          Spracovanie niektorých osobných údajov nám ukladá priamo zákon, napr. sme povinný uchovávať daňové doklady, a to počas zákonom stanovenej doby.

3.8.      V značkových ETA predajniach, ktoré sú prevádzkované spoločnosťou ELEKTROSPED môžu byť inštalované bezpečnostné kamery.
Spracovanie kamerových záznamov považujeme za náš oprávnený záujem a na toto spracovanie nie je vyžadovaný Váš súhlas.
Viac informácií o spracovaní kamerových záznamov nájdete TU.

3.9         Takisto spracovávame tzv. Cookies, čo sú krátke textové súbory generované webovým serverom a ukladané v počítači prostredníctvom prehliadača. Rozlišujú sa dva typy. V prvom rade sú to cookies nevyhnutné pre zaistenie fungovania a analýzu webu (uskutočnenie prenosu elektronickej komunikácie prostredníctvom siete elektronických komunikácií, s použitím týchto cookies nie je možné vysloviť nesúhlas). Ďalej ide o cookies, ktoré hodnotia niektoré osobné aspekty vzťahujúce sa ku konkrétnej fyzickej osobe. Doba spracovania je v tomto prípade 3 roky. Pre účely re-marketingu sú cookies cookies odovzdávané iným spracovateľom, a to s expiračnou lehotou maximálne 540 dní. V prípade, že dôjde k odobraniu súhlasu s reklamnými cookies, nie je technicky možné už raz odovzdanú cookies u spracovateľa ihneď odstrániť. K odstráneniu cookies u spracovateľa dôjde automaticky po uplynutí expiračnej lehoty. Okamžitým riešením pre zamedzenie re-marketingových aktivít spracovateľom je zmazanie cookies z prehliadača, viď návod tu.


4. Aké osobné údaje spoločnosť ELEKTROSPED spracováva?

Spracovávame len nevyhnutné základné údaje, a to identifikačné údaje (meno a priezvisko, identifikačné číslo osoby, adresu bydliska alebo sídla, prípadne aj doručovaciu adresu) a kontaktné údaje, tzn. Váš e-mail a Vaše telefónne číslo.

Ďalej spracovávame údaje o Vašom nákupe či o poskytnutých službách, vrátane prípadnej komunikácie, a to najmä v prípade, ak sa týka reklamácie, vrátenia tovaru či uplatňovania Vašich práv.

Spoločnosť ELEKTROSPED je tiež prevádzkovateľom množstva kamenných obchodov alebo výdajných miest e-shopu www.eshop.eta.sk, kde dochádza k osobnému odberu tovaru zákazníkom. Väčšina týchto kamenných obchodov je z bezpečnostných dôvodov monitorovaná, a môže preto dochádzať k spracovaniu údajov o fyzickej podobe. Tieto záznamy sú limitované kvalitou záznamu a sú v pravidelných krátkodobých intervaloch likvidované.

Všetky osobné údaje získavame priamo od Vás, od našich zákazníkov.


5. Aké máme oprávnenie k tomu, aby sme spracovávali Vaše osobné údaje?

Spracovanie osobných údajov vykonávame vždy na základe jedného zo zákonných dôvodov pre každý účel spracovania.

5.1          Vo väčšine prípadov je spracovanie osobných údajov nevyhnutné pre uzavretie a plnenie zmluvy. V tomto prípade nepotrebujeme Váš súhlas so spracovaním osobných údajov.

5.2          V niektorých prípadoch uskutočňujeme spracovanie osobných údajov z titulu nášho oprávneného záujmu. Ide napríklad o zasielanie obchodných oznámení alebo prípady, kedy spoločnosť ELEKTROSPED uplatňuje svoje nároky alebo chráni svoje práva a svoje oprávnené záujmy.

5.3          Ďalším zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je zákonná povinnosť, ktorá je nám uložená všeobecne záväznými právnymi predpismi.

5.4          V niektorých prípadoch je spracovanie osobných údajov založené na Vašom súhlase, a to predovšetkým pre naše marketingové aktivity, ďalej preto, aby sme svojim registrovaným zákazníkom mohli poskytnúť rôzne výhody, alebo pre potreby hodnotenia kvality našich služieb.


6. Komu osobné údaje ďalej odovzdávame?

Spoločnosť ELEKTROSPED starostlivo zvažuje a posudzuje, či je odovzdanie osobných údajov inému príjemcovi nutné, a predovšetkým či je prípadný príjemca schopný zaistiť adekvátnu ochranu odovzdaných osobných údajov. K odovzdávaniu osobných údajov dochádza výlučne na základe písomne uzavretej zmluvy o spracovaní osobných údajov.

Spoločnosť ELEKTROSPED odovzdáva osobné údaje:

6.1     poisťovniam v prípade, kedy spoločnosť ELEKTROSPED sprostredkováva poistné produkty pre spoločnosť BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a.s. (IČ: 36534978);

6.1          niektorým spoločnostiam v rámci skupiny ELEKTROSPED, najmä spoločnosti ETA a.s. (IČ: 27544001), a to predovšetkým za účelom zaistenia niektorých služieb, ktoré sú optimalizované v rámci podnikateľského zoskupenia (napr. servis, predĺženie záruky);

6.2          poskytovateľom platobných služieb a spracovateľom platieb za účelom zabezpečenia prevodu finančných prostriedkov;

6.3          na hodnotenie kvality nákupu spoločnosti CustomerGauge;

6.4          poskytovateľom poštových a prepravných služieb v prípade, že Vám potrebujeme čokoľvek doručiť prostredníctvom prepravcu;

6.5         poskytovateľom služieb rozosielania obchodných zdelení

6.6.        niektoré osobné údaje môžu byť na vyžiadanie odovzdané príslušným orgánom verejnej moci;

6.7          spoločnosti HP TRONIC Zlín, spol. s r.o., IČ 499 73 053, so sídlom Zlín – Prštné, Kútíky 637, PSČ 760 01 (ďalej len „HP TRONIC“, a to z dôvodu prevádzkovania zákazníckej linky pre zákazníkov internetového obchodu https://eshop.eta.sk/. Týmto informujeme našich zákazníkov, že zákaznícka linka je prevádzkovaná tretím subjektom, a to spoločnosťou HP TRONIC.

6.8          s ohľadom na skutočnosť, že spoločnosť HP TRONIC je majetkovo previazaná so spoločnosťou ELEKTROSPED, poskytuje spoločnosť HP TRONIC spoločnosti ELEKTROSPED niektoré služby spočívajúce predovšetkým v administratívnej podpore v oblasti marketingu a obchodu a v službe Predĺžená záruka. Z toho dôvodu je nevyhnutné sprístupniť osobné údaje našich zákazníkov aj spoločnosti HP TRONIC.

6.9          majetkovo prepojenou je aj spoločnosť ETA a.s., Křižíkova 148/34, Karlín, 186 00 Praha 8 (ďalej len „ETA“), ktorá podobne ako spoločnosť HP TRONIC poskytuje spoločnosti ELEKTROSPED marketingovú a obchodnú podporu. Z toho dôvodu je nevyhnutné sprístupniť osobné údaje našich zákazníkov aj spoločnosti ETA. Spoločnosť ETA poskytuje tiež administratívnu podporu pri poskytovaní služby Predĺžená záruka.

Osoby, ktorým sú údaje odovzdávané, nie sú oprávnené tieto údaje spracovávať za akýmkoľvek účelom a ani ich odovzdávať akejkoľvek ďalšej osobe bez súhlasu alebo pokynu spoločnosti ELEKTROSPED, jedine v prípade, že k tomu majú zákonný dôvod.


7. Odovzdávame Vaše údaje do krajín mimo Európsku úniu?

Predávame Vaše údaje do inej zeme mimo Európsku úniu?

Vaše osobné údaje nepredávame do zeme mimo Európsku úniu (respektíve mimo štáty EHP, tj. Európskeho hospodárskeho priestoru), v ktorej by nebol zabezpečený dostatočný štandard ochrany osobných údajov. Predávanie osobných údajov za hranice Európskej únie ani nemáme v úmysle.

Spoločnosť ELEKTROSPED však prevádzkuje aj ďalšie internetové obchody pôsobiace v Európskej únii, hlavne na Slovensku; v tejto súvislosti môže dochádzať k predávaniu niektorých osobných údajov.


8. Zaujíma Vás, aké osobné údaje spracovávame o Vašej osobe?

V takomto prípade sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť so žiadosťou o získanie podrobností s spracovávaní osobných údajov a my Vám bezplatne poskytneme podrobné informácie, prípadne Vám poskytneme kópiu spracovávaných osobných údajov.

Ide o Vaše právo na prístup k osobným údajom.

Musíme Vás však upozorniť, že v prípade opakovaných alebo nedôvodných žiadostí sme oprávnení požadovať za poskytnutie informácií úhradu nákladov s tým spojených alebo poskytnutie informácií odoprieť.


9. V akých ďalších záležitostiach sa na nás môžete obrátiť?

9.1          Máte právo na opravu osobných údajov, tzn. môžete sa obrátiť na spoločnosť ELEKTROSPED so žiadosťou o opravu, ak údaje, ktoré o Vás spoločnosť ELEKTROSPED vedie, sú nepresné, neúplné či neaktuálne.

9.2          Máte právo na vymazanie osobných údajov, tzn. môžete sa obrátiť na spoločnosť ELEKTROSPED so žiadosťou, aby Vaše osobné údaje spracovávané spoločnosťou ELEKTROSPED boli vymazané. Aby mohli byť údaje vymazané, musí ísť o jeden z týchto prípadov: (i) údaje nie sú potrebné na účel, na ktorá boli spracovávané, (ii) ak ste odvolal/a súhlas so spracovávaním údajov, (iii) údaje boli spracovávané protiprávne, (iv) údaje musia byť vymazané z dôvodu splnenia právnej povinnosti, alebo (v) boli údaje zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

9.3          Máte právo na obmedzenie spracovávania osobných údajov, tzn. Môžete sa obrátiť na spoločnosť ELEKTROSPED, aby obmedzila spracovanie Vašich osobných údajov. Aby mohlo byť spracovávanie údajov obmedzené, musí ísť o jeden z týchto prípadov: (i) popierate presnosť Vašich osobných údajov, alebo (ii) je spracovávanie údajov protiprávne, ale odmietate vymazanie takýchto osobných údajov, alebo (iii) budete požadovať spracovanie osobných údajov pre potreby uplatnenia Vašich nárokov, aj napriek tomu, že bol splnený účel, na ktorý spoločnosť ELEKTROSPED údaje spracovávala, alebo (iv) ste vzniesol/a námietku proti spracovávaniu a zatiaľ nebolo overené, či oprávnený záujem spoločnosti ELEKTROSPED prevažuje nad Vašimi oprávnenými záujmami.

9.4          Máte právo na prenos osobných údajov, tzn. Môžete sa obrátiť na spoločnosť ELEKTROSPED, aby Vám Vaše osobné údaje boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte alebo aby tieto údaje boli rovno prenesené k inému správcovi. K prenosu údajov môže dôjsť jedine v prípade, že spracovanie je založené na uzavretej zmluve alebo na Vašom súhlase a zároveň ide o automatizované spracovanie.

9.5          Súhlas, ktorý ste udelil/a so spracovávaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať.


10. Kedy je možné vzniesť námietku proti spracovávaniu osobných údajov?

Právo vzniesť námietku máte v týchto prípadoch.

(a)    Môžete vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré spoločnosť ELEKTROSPED vykonáva na základe svojho oprávneného záujmu. V takomto prípade Vaše osobné údaje nebudú ďalej spracovávané, iba ak Vám spoločnosť ELEKTROSPED preukáže, že jej oprávnený záujem má prednosť pred Vašimi záujmami.

(b)    Môžete vzniesť námietku proti spracovávaniu osobných údajov, a to v prípade, že Vaše osobné údaje spracovávame na účely priameho marketingu. V takomto prípade už Vaše osobné údaje nebudú ďalej spracovávané.


11. Ako môžete postupovať v prípade, že sa domnievate, že spoločnosť ELEKTROSPED pri spracovaní Vašich osobných údajov postupuje nezákonne?

Máte právo obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov.

 

V prípade, že nebola niektorá z Vašich otázok zodpovedaná, môžete sa na nás obrátiť na vyššie uvedených kontaktoch.

*****